Rodzaje rynków finansowych

Poznaj drogę do sukcesu

Rodzaje rynków finansowych

12 czerwca, 2017 Uncategorized 0

Rynek finansowy – jest to rynek, gdzie dokonywane są transakcje finansowe: kupna – sprzedaży, mające na celu pozyskanie kapitału w różnych formach, w różnych terminach, a także przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych. Istnieje kilka rodzajów rynku finansowego, są to: rynek kapitałowy, rynek pieniędzy oraz rynek walutowy. Do najważniejszych funkcji rynku finansowego zaliczane są: alokacja i mobilizacja kapitału, wycena kapitału i ryzyka, obrót pieniężny, mierzenie koniunktury gospodarczej.

Rynek kapitałowy – jest to jeden z rodzajów rynku finansowego, który pozwala na dokonywanie długoterminowych i średnioterminowych transakcji przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych, przede wszystkim są nimi akcje i obligacje. Istnieje wiele typów rynków kapitałowych, w zależności od przyjętego kryterium podziału, dzieli się rynek kapitałowy na: publiczny i niepubliczny; pierwotny i wtórny; regulowany i o alternatywnym systemie obrotu. Uczestnikami rynku kapitałowego są: Narodowy Bank Polski, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, instytucje pośredniczące w transakcjach, podmioty finansowe, a wśród nich: banki komercyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz zarządzający akcjami.

Rynek pieniężny – od rynku kapitałowego odróżnia go czas na jaki zapada wymagalność instrumentów finansowych. Jeśli instrumenty te mają termin zapadalności, krótszy niż jeden rok, wówczas mówimy o rynku pieniężnym. Na tym rynku odbywają się także transakcje kupna – sprzedaży krótkoterminowych instrumentów finansowych, którymi są: bony skarbowe, bony pieniężne, krótkookresowe papiery dłużne przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe oraz pożyczki i depozyty na rynku pieniężnym międzybankowym o terminach natychmiastowych lub do jednego roku. Na rynkach pieniężnych uczestnikami są państwa, samorządy terytorialne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, czy przedsiębiorstwa.

Rynek walutowy – inne określenie tego rynku to Forex, jest to rynek w ramach, którego dokonywany jest obrót walutami obcymi. Chcąc inwestować na tym rynku warto skorzystać z fachowej pomocy, którą zapewnia – najlepszy broker forex. Uczestnikami rynku Forex są przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, banki centralne a także firmy zajmujące się eksportem i importem towarów i usług. Transakcje na tym rynku mogą dokonywać się natychmiast, wówczas mówimy o rynku kasowym lub w określonym terminie, wówczas mowa jest o rynku terminowym. Warto dodać, że transakcje w ramach Forex zachodzą 24 h na dobę, a realizowane są przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.