KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » PRAWO » Prawo pracy » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
  Prawo administracyjne (11)
  Prawo budowlane (8)
  Prawo finansowe i handlowe (8)
  Prawo gospodarcze (2)
  Prawo podatkowe (47)
  Prawo pracy (64)
  Prawo spółek (16)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Kadry i płace 2017 - obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
02.Wynagrodzenia pracowników 2013
03.Rozliczanie wynagrodzeń w 2014 roku z ewidencją księgową
04.Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
05.Dokumentacja pracownicza 2017 - ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD)
06.Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków
07.Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz - od zatrudnienia do zwolnienia. Wzory. Zarządzenie w sprawie służby przygotowawczej z dokumentacją. Tekst ustawy
08.Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR
09.Zatrudnianie niepełnosprawnych - poradnik dla pracodawcy i pracownika
10.Wynagrodzenia 2017 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników 2013 48.00zł

Wyprzedane BRAK NA STANIE!

Monika Beliczyńska, Alicja Bobak, Justyna Długosz, Barbara Dróżdż

wydawnictwo: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH S.C. (dawniej Wszechnica Podatkowa)
wydanie 2013
format: 235 x 165 mm
oprawa miękka, stron 283
ISBN 978-83-63913-06-9

OPIS:

Publikacja powstała z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających osoby w ramach umów  o pracę oraz wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. Obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników oraz obowiązkami przedsiębiorcy-płatnika, a także wypłaceniem należności z tytułu osobiście świadczonej pracy przez osoby fizyczne w ramach umów cywilnoprawnych.
W książce tej znajduje sie także omówienie zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz związanych z zatrudnianiem emerytów i rencistów czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przedstawiono także wybrane elementy prawa pracy, m.in z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

FRAGMENTY:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż­nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń­stwa określa zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, określonemu ustawą z 13 paź­dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczeniami z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są zasiłki:

         chorobowy,

         wyrównawczy,

         macierzyński,

         opiekuńczy,

         oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Z zakresu tych świadczeń wyłączono zasiłki wychowawcze i pogrzebowe. Zasiłek wychowawczy jest to świadczenie przy­sługujące z budżetu państwa, natomiast zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez ZUS z funduszu ubezpieczeń spo­łecznych na podstawie ustawy emerytalno-rentowej.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysłu­guje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

         pracownikom - od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,

         począwszy od 1 lutego 2009 r. - od 15 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym osobom, które ukończyły 50 rok życia,

         osobom wykonującym pracę nakładczą - od 34 dnia niezdol­ności do pracy w roku kalendarzowym,

         członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spół­dzielni kółek rolniczych,

         osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agen­cyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpra­cującym,

         osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

         osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skiero­wania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wol­ności lub tymczasowego aresztowania,

         duchownym,

         osobom odbywającym służbę zastępczą - od 34 dnia niezdol­ności do pracy w roku kalendarzowym.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Osoba podlegająca ubezpiecze­niu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobo­wego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobo­wego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpiecze­niu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpiecze­nia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłat­nym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:

         absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpiecze­nia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

         ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodo­wana została chorobą zawodową, wypadkiem w pracy (zasi­łek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego),

         ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co naj­mniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

         posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypad­kowego albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuż­szym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania nie­zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy nie dłużej niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 2009 r. rów­nież ubezpieczone, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi prze­ciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mie­sięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługują­cego z ubezpieczenia chorobowego przyjmuje się przychód sta­nowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli w okresie przyjmowa­nia do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik nie osią­gnął wynagrodzenia z powodu nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

         wyłącza się wynagrodzenie za miesiąc, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

         przyjmuje się po uzupełnieniu wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeżeli w okresie przyjmowania do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące po uzupełnieniu.

W przypadku zmiany umowy o pracę dotyczącej zmiany wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi prze­ciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, nawet jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku albo w miesią­cach poprzedzających. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układu zbiorowego pracy lub przepisów o wyna­grodzeniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Premie i nagrody i inne składniki wynagrodzenia przy­sługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za mie­siące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości sta­nowiącej 1/12 kwoty wypłacone pracownikowi za rok poprzedza­jący miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 część wynagrodzenia stano­wiącego podstawę wymiaru zasiłku. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku cho­robowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował cały miesiąc kalen­darzowy. W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku choro­bowego stanowi wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę, jeżeli jest w stałej wysokości.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się składniki wynagrodzenia, od których naliczono składkę na ubezpieczenie społeczne. Do podstawy wymiaru nie wlicza się:

         nagród jubileuszowych (gratyfikacji, które wg zasad okre­ślających warunki ich przyznania przysługują pracownikowi częściej niż co 5 lat),

         odpraw przysługujących w związku z przejściem na emery­turę lub rentę inwalidzką,

         odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracow­nikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania nie­właściwego świadectwa pracy,

         wartości świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalentu za te świadczenia - wynikających z przepisów dotyczących bez­pieczeństwa i higieny pracy, w tym posiłków profilaktycz­nych wydawanych na podstawie art. 232 K. p.,

         ekwiwalentu pieniężnego za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność pra­cownika,

         świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal­nych,

         świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawcy, który nie tworzy ZFŚS - do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na jed­nego zatrudnionego,

         wynagrodzeń za czas niezdolności wskutek choroby i odosob­nienia w związku z chorobą zakaźną, wypłaconych na pod­stawie art. 92 § 1 K.p. oraz składników wynagrodzeń, do któ­rych pracownik nabył prawo w okresie pobierania zasiłku

chorobowego w myśl postanowień układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagrodzeniu,

         nagród za wyniki sportowe, wypłacanych przez kluby spor­towe i polskie związki sportowe oraz nagród za wybitne osią­gnięcia sportowe, wypłacanych zawodnikom ze środków budżetowych,

         odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom po rozwią­zaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie kon­kurencji, o której mowa w art. 101 K.p.,

         ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się m.in.:

         nagrody z zakładowego funduszu nagród, tzw. trzynastki - od 1 stycznia 1998 r. nazwane dodatkowym wynagrodzeniem,

         wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych we wszystkich dniach tygodnia, nie wyłączając sobót i dni usta­wowo wolnych od pracy wraz z dopłatami z tego tytułu.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego osobie uprawnionej do eme­rytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia następu­jącego po dniu, w którym ustał tytuł ubezpieczenia, nie wcze­śniej jednak niż od dnia wydania decyzji przyznającej emery­turę lub rentę. Nie przysługuje również osobie, która kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stano­wiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, albo prowadzi gospodar­stwo rolne.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagro­dzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Od 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie do niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pra­cownik ukończył 50 rok życia.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narzą­dów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% pod­stawy wymiaru.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal nie­zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzy­skanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, zasiłku dla bezro­botnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemery­talnego lub urlopu na poratowanie zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom będącym objętmi ubezpieczeniem chorobowym jako:

         pracownik,

         osoba wykonująca pracę nakładczą,

         członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

         osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

         osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoba z nimi współpracująca,

         osoba prowadząca pozarolniczą działalność oraz osoba z nią współpracująca,

         duchowny,

         osoba odbywająca służbę zastępczą.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodze­nia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

SPIS TREŚCI:

Zatrudnianie pracowników

1. Zgłoszenie pracodawcy – zmiany w przepisach  

2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika  

3. Akta osobowe  

4. Umowy o pracę  

4.1. Umowa o pracę na czas określony  

4.2. Umowa na czas wykonywania określonej pracy  

4.3. Umowa o pracę na zastępstwo  

4.4. Umowa o pracę na czas nieokreślony

4.5. Uwagi końcowe  

5. Zawieranie umów na czas określony a utrata mocy przepisów ustawy antykryzysowej  

6. Urlop wypoczynkowy  

6.1. Urlop pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy  

6.2. Nabywanie prawa do kolejnych urlopów  

6.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego  

6.4. Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego  

6.5. Dłuższy termin na wykorzystanie zaległego urlopu  

6.5.1. Przedawnienie prawa do urlopu  

6.5.2. Urlopy osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2012 r.  

6.6. Uprawnienie do ekwiwalentu za urlop  

7. Urlop bezpłatny  

8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika  

8.1. Umowa szkoleniowa  

8.2. Świadczenia obowiązkowe  

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy  

Urlop szkoleniowy  

9. Zatrudnianie emerytów i rencistów  

Zawieszenie prawa do emerytury  

10. Zatrudnienie w formie telepracy  

10.1. Umowa z własnym pracownikiem  

10.2. Zatrudnienie w formie telepracy  

11. Zmiany danych identyfikacyjnych w dokumentach ubezpieczeniowych  

12. Dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń  

12.1. Zgłaszanie ubezpieczonych do ubezpieczenia społecznego .  

12.2. Wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ubezpieczenia społecznego  

12.3. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej

12.4. Obowiązki podmiotów podlegających wpisowi

do Krajowego Rejestru Sądowego  

ROZDZIAŁ II

Przychody i koszty ze stosunku pracy  

1. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych  

2. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych  

3. Pobór przez płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń  

4. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych  

5. Obowiązek poboru oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – deklaracje  

6. Karty przychodów pracowników  

7. Terminarz rozliczeń rocznych  

8. Rozliczenie na PIT-8C  

9. Opodatkowanie osób zagranicznych  

10. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika  

11. Ochrona wynagrodzenia za pracę  

12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  

12.1. Obowiązek tworzenia Funduszu  

12.2. Wysokość odpisu podstawowego  

12.3. Zwiększenie środków Funduszu  

12.4. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu  

12.5. Przeznaczenie środków Funduszu  

12.6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a koszt uzyskania przychodu  

13. Umowy prawa cywilnego  

13.1. Umowa zlecenie  

13.2. Umowa o dzieło  

13.3. Kontrakt menedżerski  

13.4. Rozliczenie umów  

13.5. Umowa zlecenia i o dzieło a ubezpieczenia  

Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem  

Umowa zlecenie zawarta z emerytem lub rencistą  

Umowa zlecenie i inny tytuł ubezpieczenia

Kontrakt menedżerski  

Umowa o dzieło  

Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą  

Podstawa wymiaru składki  

ROZDZIAŁ III

Zasady ubezpieczeń 2013 r.  

1. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców  

1.1. Ubezpieczenia społeczne  

1.2. Ubezpieczenie zdrowotne  

2. Ubezpieczenia społeczne  

2.1. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

2.2. Ubezpieczenie chorobowe  

2.3. Ubezpieczenie wypadkowe  

2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych  

2.5. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych  

2.6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym  

2.7. Ustalenie okresów podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym  

3. Ubezpieczenie zdrowotne  

3.1. Zbieg ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego  

3.2. Zbieg ubezpieczeń a składka zdrowotna finansowana z budżetu państwa

3.3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  

3.4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  

4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  

4.1. Górna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne, rentowe i fundusz emerytur pomostowych  

4.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe  

4.3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  

5. Fundusz Pracy  

6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

 7. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne

i ubezpieczenie zdrowotne  

8. Finansowanie składek  

9. Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych  

10. Bezpieczny podpis elektroniczny  

11. Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych

12. Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób przebywających

na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

13. Ubezpieczenie społeczne a podatek dochodowy od pracowników .

14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy  

ROZDZIAŁ IV

Finansowanie składek za osoby niepełnosprawne  

1. Rodzaje pracodawców  

2. Wpłaty obowiązkowe na PFRON  

3. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą  

4. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą  

ROZDZIAŁ V

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  

1. Ogólna charakterystyka pojęć  

Zasiłek chorobowy  

Świadczenie rehabilitacyjne  

Zasiłek wyrównawczy  

Zasiłek opiekuńczy  

Zasiłek macierzyński  

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy  

2. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego  

2.1. Zasiłek chorobowy  

2.2. Świadczenie rehabilitacyjne  

2.3. Zasiłek wyrównawczy  

2.4. Zasiłek macierzyński  

3. Urlop ojcowski  

4. Dokumentacja stanowiąca podstawę do wypłaty zasiłków  

5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  

ROZDZIAŁ VI

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą  

1. Obowiązki ubezpieczeniowe przedsiębiorcy  

2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r.  

3. Zgłoszenie w ZUS zawieszenia działalności gospodarczej  

ROZDZIAŁ VII

Kapitał początkowy – pośrednictwo płatnika składek  

ROZDZIAŁ VIII

Złożenie w zakładzie ubezpieczeń społecznych wniosku o wydanie interpretacji  

ROZDZIAŁ IX

Ustanie stosunku pracy  

1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron  

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  

4. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę  

5. Świadectwo pracy  

5.1. Treść świadectwa pracy  

5.2. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy przy kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę  

5.3. Ogólna charakterystyka informacji zawartych w świadectwie pracy  

ZAŁĄCZNIKI

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 28 February 2013.
Napisz opinie / recenzje Produkt niedostępny!
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.90.119.59
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Wynagrodzenia pracowników 2013
Nowości więcej
Kodeks postępowania administracyjnego - wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Kodeks postępowania administracyjnego - wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
127.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx